For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points for Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points For Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

I Prefer Program Terms and Conditions - Polski

Languages
 

Zobacz Politykę prywatności Preferred Hotels & Resorts

Data wejścia w życie: 16 marca 2017 r. 

PROGRAM NAGRÓD HOTELOWYCH I PREFER 

Program I Prefer („Program”) to program lojalnościowy oferowany przez Preferred Hotels & Resorts („Program PH&R”), który przewiduje nagradzanie Członków I Prefer (określonych poniżej) zatrzymujących się w Hotelach uczestniczących (określonych poniżej). Po zarejestrowaniu się w Programie i uzyskanie statusu Członka I Prefer, będziesz uprawniony/a do zarabiania punktów („Punkty I Prefer”) podczas kwalifikujących się pobytów lub kwalifikujących się aktywności w Hotelach uczestniczących. Następnie będziesz mógł/mogła wymieniać Punkty I Prefer, jak opisano poniżej, na takie nagrody jak Certyfikaty nagród (określone poniżej). 

OGÓLNE WARUNKI 

Uczestnictwo w Programie podlega niniejszym Warunkom i Polityce prywatności Preferred Hotels & Resorts, które są włączone do niniejszego dokumentu (łącznie „Warunki Programu”). Masz obowiązek przeczytania i zrozumienia Warunków Programu. 
 
PH&R może zmienić Warunki Programu według własnego uznania w dowolnym czasie bez powiadomienia, między innymi przez zmienianie warunków członkostwa, korzyści wynikających z członkostwa, sposobu zarabiania Punktów I Prefer czy liczby Punktów I Prefer potrzebnych do odebrania nagrody. Wszelkie takie zmiany Warunków Programu zostaną uwidocznione w Warunkach Programu w witrynie internetowej IPrefer.com i będą obowiązywać natychmiast, o ile nie zostanie wskazane inaczej. Będziemy publikować wyraźnie widoczne powiadomienia w witrynie internetowej IPrefer.com, aby poinformować uczestników o wszelkich istotnych zmianach Warunków Programu oaz wskazać w górnej części Warunków Programu lub Polityce prywatności datę ich ostatniej aktualizacji. 

PH&R może zakończyć Program w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Proces zakończenia zostanie ogłoszony w momencie, w którym program przestanie obowiązywać. 

Członkostwo w Programie, zarabianie Punktów I Prefer  oraz przyznawanie Punktów I Prefer są nieważne w krajach, w których są zabronione przez prawo, i podlegają obowiązującym przepisom państwowym. 

Odbieranie nagród, łącznie z Certyfikatami nagród, lub wymienianie Punktów I Prefer na nagrody może podlegać obowiązkowi podatkowemu. Wszelkie zobowiązania podatkowe, łącznie z zeznaniami podatkowymi, związane z otrzymywaniem nagród, w tym Certyfikatów nagród, oraz wymienianiem PunktówI Prefer na nagrody spoczywają na uczestniku programu. PH&R nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, cła lub inne obciążenia wynikające z wydaniem nagród, w tym Certyfikatów nagród. W kwestii ewentualnych skutków podatkowych należy się skonsultować ze swoim doradcą podatkowym. 

REJESTRACJA CZŁONKOSTWA 

Ubiegając się o członkostwo w Programie („CzłonekI Prefer”), należy wypełnić formularz w witrynie internetowej IPrefer.com, zadzwonić pod numer (877) 497-6976 lub numery międzynarodowe wymienione w witrynie https://www.IPrefer.com / albo złożyć wniosek w Hotelu uczestniczącym zgodnie z odpowiednimi wskazówkami. Aby zostać Członkiem I Prefer , trzeba mieć ważny adres e-mail w momencie rejestracji. Jeden adres e-mail może być wykorzystany tylko dla jednego Członka I Prefer. Aby zostać Członkiem I Prefer, trzeba także mieć ukończone 18 lat lub więcej, zgodnie z przepisami regulującymi pełnoletność w miejscu swojego zamieszkania. Członkami Programu nie mogą być korporacje, stowarzyszenia ani grupy. Po zaakceptowaniu członkostwa I Prefer otrzymasz wirtualną kartę członkowską z własnym numerem członka I Prefer („Numer Członka I Prefer”). PH&R może, według własnego uznania i bez pisemnego powiadomienia, odmówić członkostwa w Programie osobom ubiegającym się. 

Każda osoba może przystąpić do Programu tylko we własnym imieniu i posiadać tylko jedno konto członkowskie. Tylko członek Programu może zarabiać lub wykorzystywać Punkty I Prefer powiązane ze swoim Numerem Członka I Prefer . Za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych Warunkach Programu członkostwo i wynikające z niego korzyści określone poniżej są niezbywalne i nie mogą być wypożyczane ani sprzedawane innej osobie. 

PH&R może, bez powiadomienia, zakończyć ważność konta członkowskiego I Prefer według własnego uznania w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, na przykład: a) naruszenie Warunków Programu; (b) błędne podanie jakichkolwiek informacji lub wszelkie nadużycie Programu; (c) dowody oszustwa, nadużycia lub podejrzanej działalności; (d) naruszenie jakiegokolwiek prawa lub przepisów krajowych, stanowych bądź lokalnych w związku z czerpaniem korzyści wynikających z Programu; (e) nieuiszczenie opłat hotelowych; (f) posiadanie więcej niż jednego aktywnego konta przez Członka I Prefer  lub (g) podejmowanie jakichkolwiek działań, które są szkodliwe dla Programu lub dowolnego z Hoteli w nim uczestniczących, co może zostać określone przez PH&R według własnego uznania. 

Można zakończyć swoje członkostwo I Prefer w dowolnej chwili, wysyłając list do I Prefer, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive # 1900, Chicago, IL 60606 lub wiadomość e-mail na adres IPrefer@PreferredHotels.com, wyrażając chęć zakończenia członkostwa oraz podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i Numer Członka I Prefer . Konto członkowskie wygasa w dniu otrzymania Twojego powiadomienia przez PH&R. 

Jeśli członkostwo I Prefer zostanie zakończone przez Członka lub PH&R, wszystkie Punkty I Prefer przypisane do konta Członka i korzyści wynikające z członkostwa przepadną w momencie zakończeniu członkostwa. Ponowne złożenie wniosku o członkostwo nie spowoduje odzyskania wcześniej zdobytych Punktów I Prefer ani korzyści utraconych z poprzedniego konta członkowskiego. 

Punkty I Prefer nie mogą zostać wykorzystane, jeśli Członek I Prefer stanie się Nieaktywny. W takim przypadku Punkty I Prefer zgromadzone na koncie Członka I Prefer przepadną. Członek I Prefer jest uważany za „nieaktywnego”, jeśli w ciągu 24 miesięcy: (a) Członek I Prefer nie zatrzymywał się w Hotelu uczestniczącym; (b) Członek I Prefer nie zarobił, nie otrzymał ani nie zrealizował żadnych Punktów I Prefer; lub (c) jeśli Członek I Prefer nie odebrał żadnych nagród na podstawie Certyfikatów nagród uzyskanych w trakcie trwania Programu. 

HOTELE UCZESTNICZĄCE 

Korzyści wynikające z członkostwa, Punkty I Prefer i Certyfikaty nagród są zapewniane wyłącznie przez hotele aktywnie uczestniczące w Programie w momencie zameldowania („Hotele uczestniczące”). Listę Hoteli uczestniczących zamieszczono w witrynie www.IPrefer.com. PH&R nie ponosi odpowiedzialności za wycofywanie się hoteli z Programu. 

Jeśli jakiś hotel zakończy swój status Hotelu uczestniczącego, to po dokonaniu rezerwacji przez Członka, ale przed zameldowaniem się przez niego, Certyfikaty nagród nie będą już ważne w tym hotelu, nawet jeśli rezerwacja została dokonana przez Członka przed datą wycofania się przez hotel z Programu. 

ZARABIANIE PUNKTÓW I PREFER 

Punkty I Prefer można zarabiać wyłącznie za pobyty w Hotelach uczestniczących, ujętych na liście zamieszczonej w witrynie www.IPrefer.com. Lista ta może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie według wyłącznego uznania PH&R. 

Aby zarobić Punkty I Prefer , Członek I Prefer musi zarezerwować pobyt w Hotelu uczestniczącym za pomocą jednego z niżej wymienionych kwalifikowanych kanałów rezerwacji, posługując się ważnym Numerem Członka I Prefer . „Pobyt” to jedna noc lub łączna liczba kolejnych nocy spędzonych w jednym hotelu. Kwalifikujące się rezerwacje muszą zawierać ważny w momencie rezerwacji Numer Członka I Prefer ; numer ten można także dodać do rezerwacji później, ale tylko do momentu zameldowania się. W innym przypadku rezerwacja nie będzie uprawniać do zarobienia Punktów I Prefer . Punkty I Prefer nie zostaną naliczone za rezerwacje dokonane przed otrzymaniem przez Członka I Prefer Numeru Członka I Prefer . Punkty I Prefer będą przypisywane wyłącznie do Numeru Członka I Prefer  podanego w momencie rezerwacji. Jedna rezerwacja może być powiązana tylko z jednym Numerem Członka I Prefer . Do zarabiania Punktów I Prefer  uprawniają wyłącznie stawki, po których zarezerwowano pobyt w Hotelach uczestniczących za pośrednictwem niżej opisanych „Kwalifikujących się kanałów rezerwacji”. Niektóre stawki i/lub rezerwacje, takie jak pobyty bezpłatne lub barterowe, stawki pracownicze / branżowe / stawki dla załogi linii lotniczych, stawki grupowe, stawki hurtowe / stawki touroperatora, rezerwacje opłacone kuponami hurtowymi lub kuponami linii lotniczych, a także rezerwacje anulowane / niedojazdy mogą nie uprawniać do uzyskania Punktów I Prefer . Ponadto Hotele uczestniczące mogą uznać pewne stawki (np. stawki negocjowane przez firmę) za nieuprawniające do zarabiania Punktów I Prefer . 

Członek I Prefer będzie otrzymywać wyłącznie Punkty I Prefer za kwalifikującą się rezerwację po zakończeniu przez Członka I Prefer Pobytu, wymeldowaniu się i opłaceniu całej należności za Pobyt. Członek I Prefer musi mieć aktywne członkostwo w momencie wymeldowywania się. Pobyty, które są w pełni lub częściowo opłacone za pomocą Certyfikatów nagród I Prefer uprawniają do uzyskania Punktów I Prefer . Niedojazdy i anulowane pobyty nie są ważne, nawet jeśli zostaną w pełni opłacone. Punkty I Prefer będą dostępne w ciągu siedmiu (7) dni od wyjazdu. 

Punkty I Prefer są obliczane na podstawie Przychodów z rezerwacji, bez uwzględnienia podatków, opłat za usługi, opłat klimatycznych ani napiwków. („Przychody z rezerwacji”). Jednak Hotele uczestniczące mogą, według własnego uznania, decydować o przyznaniu Punktów I Prefer w przypadku opłat innych niż za pokój, w tym za posiłki i napoje, spa, parking, centrum biznesowe, zakupy w sklepach z pamiątkami, usługi telekomunikacyjne bądź pralnicze, zajęcia fitness, korzystanie z filmów lub gier w pokoju, napiwków lub opłat za obsługę, opłat za niedojazdy i opłat za anulację. Ponadto Hotele uczestniczące mogą, według własnego uznania, decydować o przyznawaniu mil lotniczych oprócz Punktów I Prefer . PH&R i Hotele uczestniczące mogą sporadycznie oferować inne możliwości zarabiania Punktów I Prefer, obejmujące promocje i inne sposobności zakupowe. Oferty te mogą być tymczasowe i mogą zostać wycofane w dowolnym momencie według wyłącznego uznania PH&R lub Hotelu uczestniczącego. Takie oferty są nieważne w krajach, w których są one zabronione przez prawo. 

Pobyty hotelowe płatne w walucie innej niż amerykańska zostaną przeliczone po kursie wymiany określonym przez PH&R. Może to być kurs wymiany walut stosowany przez Hotel uczestniczący w momencie zameldowania lub wymeldowania albo inny kurs wybrany przez PH&R. 

Kwalifikujące się kanały rezerwacji i wysokość opłaty uprawniająca do naliczenia Punktów I Prefer za Kwalifikujące się rezerwacje, zostały opisane poniżej. 

Kwalifikujący się kanał rezerwacji  

Punkty I Prefer przyznane za każdy 1 USD zapłacony przy wymeldowaniu się i traktowany jako Przychód z rezerwacji. 

IPrefer.com, PreferredHotels.com, PreferredGolf.com 

10

Infolinie Preferred Hotels & Resorts 

10

Rezerwacje przez biura podróży (poza biurami podróży online, takimi jak Travelocity, Orbitz, Expedia i Hotels.com itd.) 

10

Witryna internetowa hotelu 

10

Rezerwacje dokonywane bezpośrednio w hotelu, np. rezerwacje telefoniczne 

10

Jeśli nie przypisano Ci punktów za pobyt lub uważasz, że Twoje saldo Punktów I Prefer jest niepoprawne, możesz się domagać od PH&R dokonania korekty w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty wymeldowania się, korzystając z funkcji „Żądanie punktów” w witrynie IPrefer.com i zgodnie z instrukcjami, pamiętając między innymi o dołączeniu kopii elektronicznej ostatecznego rachunku hotelowego odzwierciedlającego opłaty, w związku z którymi ubiegasz się o punkty. Żądanie punktów nie będzie zaakceptowane do czasu dołączenia hotelowego zestawienia opłat. Niedostarczenie odpowiednich i niezmienionych informacji lub dokumentacji może skutkować odmową przypisania Punktów I Prefer. We własnym interesie Członka I Prefer wszystkie pokwitowania i dokumentacja powinny być przez niego przechowywane do momentu odpowiedniego przypisania Punktów I Prefer do konta Członka I Prefer. 

Punkty I Prefer są przypisywane do konta Członka, którego dane są zawarte w rezerwacji gościa w momencie meldowania się. Zmiany rezerwacji w momencie meldowania się lub po jego zakończeniu muszą zostać zgłoszone PH&R przez Członka I Prefer lub Hotel uczestniczący w ciągu sześciu (6) miesięcy od wymeldowania na odnośny pobyt, tak by obliczenie Punktów I Prefer odzwierciedlało nowe dane. 

PH&R może dostosować saldo konta Członka I Prefer w dowolnie wybranym przez siebie momencie. 

Punkty I Prefer są miarą uczestnictwa Członka I Prefer w Programie i nie mają żadnej wartości poza Programem. Zgromadzone Punkty I Prefer nie stanowią własności Członka I Prefer. Punkty I Prefer nie mogą zostać wymienione na gotówkę ani jakąkolwiek inną formę świadczeń. Użycie słowa „zarabiać” w materiałach marketingowych i Warunkach Programu w odniesieniu do Punktów I Prefer oznacza zbieranie Punktów I Prefer jako miary uczestnictwa w Programie i nie oznacza, że Punkty I Prefer mają jakąkolwiek wartość. Punkty I Prefer mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, i tylko w powiązaniu ze spełnieniem innych warunków uprawniających do ich wymiany, takich jak posiadanie aktywnego konta I Prefer. Punkty I Prefer są korzyścią przeznaczoną wyłącznie dla Członka I Prefer, która nie może być przenoszona na inną osobę, za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych Warunkach. Członkowie I Prefer mogą przenosić Punkty I Prefer na innego Członka I Prefer, wysyłając prośbę o przeniesienie na adres IPrefer@PreferredHotels.com. Prośba o przeniesienie powinna zawierać Numer przenoszącego Członka I Prefer, Numer odbierającego Członka I Prefer, na którego przenoszone są punkty, oraz liczbę przenoszonych Punktów I Prefer, które przenoszący Członek I Prefer chce przenieść na odbierającego Członka I Prefer. W przypadku śmierci Członka I Prefer PH&R może, według własnego uznania, przekazać niewykorzystane Punkty I Prefer innemu Członkowi I Prefer po otrzymaniu i dokonaniu oceny przez PH&R wszystkich wymaganych dokumentów i komunikatów, w tym aktu zgonu. Aby poprosić o przeniesienie Punktów I Prefer w przypadku śmierci, należy wysłać wiadomość e-mail na adres IPrefer@PreferredHotels.com. Sprzedawanie i wymienianie Punktów I Prefer na inne wartości materialne jest zabronione. Punkty I Prefer, które zostały przeniesione, sprzedane lub przypisane w związku z ich sprzedażą lub wymianą na inne wartości materialne, mogą zostać odebrane lub anulowane. 

WYKORZYSTYWANIE PUNKTÓW I PREFER 

Członek I Prefer może wykorzystać Punkty I Prefer do uzyskania Certyfikatów nagród zgodnie z aktualną Tabelą nagród zamieszczoną w witrynie IPrefer.com („Certyfikaty nagród”). Członkowie I Prefer mogą wykorzystywać swoje Punkty I Prefer, logując się na swoje konto I Prefer w witrynie IPrefer.com. Punkty I Prefer zostaną odjęte z konta Członka po zakończeniu transakcji wymiany punktów. Aby przeprowadzić tę transakcję, należy posiadać wystarczającą liczbę Punktów I Prefer na koncie, a konto I Prefer musi być aktywne, zgodnie z opisem podanym w niniejszych Warunkach Programu. 

Członek I Prefer ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskiwanie informacji o Programie i wykorzystywanie Punktów I Prefer. 

Wszystkie Certyfikaty nagród podlegają pewnym ograniczeniom, w tym niniejszym Warunkom Programu, Warunkom Certyfikatów nagród i wiadomości e-mail z zamówieniem Certyfikatu nagrody. 

Certyfikaty nagród nie mogą być sprzedawane, wystawiane na aukcjach, wymieniane na inne wartości materialne, wystawiane do sprzedaży ani kupowane. Każdy otrzymany w ten sposób Certyfikat nagrody będzie uważany za uzyskany w wyniku oszustwa i uznany za nieważny. Certyfikaty nagród będą unieważnione, jeśli zostaną skopiowane lub zmodyfikowane. 

Certyfikaty nagród nie będą zastępowane, wydawane ponownie ani przyznawane, jeśli zostaną utracone, skradzione lub w inny sposób zniszczone, chyba że zostaną autoryzowane przez PH&R według własnego uznania. Wnioski należy wysyłać na adres IPrefer@PreferredHotels.com

POZIOMY CZŁONKOSTWA I ZWIĄZANYCH Z NIM KORZYŚCI 

Program oferuje dwa poziomy członkostwa na podstawie liczby Punktów I Prefer zarobionych przez Członka. 

Korzyści

Insider (0-49.999 punktów)

Elite (50.000+ punktów)

Zarobione punkty za każdy wydany 1 USD 

10

15

Wymieniaj punkty na Certyfikaty nagród o wartości pieniężnej, które można wymienić na bezpłatne noclegi, posiłki i usługi spa*  

Podniesienie standardu pokoju** 

Bezpłatny Internet 

Wcześniejsze zameldowanie, późne wymeldowanie na specjalnych warunkach** 

Powitanie

 

*Różni się w zależności od hotelu
**W zależności od dostępności w momencie meldowania się

 

       

Insider 

Status Insider zostanie przyznany wszystkim Członkom I Prefer po zaakceptowaniu członkostwa przez PH&R. 

Elite 

Status Elite status będzie przyznawany wszystkim Członkom, którzy zarobili 50 000 lub więcej Punktów I Prefer w ciągu roku, począwszy od daty włączenia do Programu i nadawany ponownie w każdą rocznicę zaakceptowania Członka I Prefer do Programu. Członkostwo Elite zostanie przyznane, gdy Członek zarobi 50 000 punktów I Preferi będzie kontynuować członkostwo w Programie przez następny rok. Status Elite wygaśnie z końcem następnego roku członkostwa w Programie. W tym czasie Członek otrzyma członkostwo w Programie na jeden rok ze statusem Insider, chyba że Członek I Prefer zarobi wystarczającą liczbę Punktów I Prefer, by uzyskać status Elite. 

PH&R dołoży wszelkich starań, aby zapewniać Członkom I Prefer Członkom korzyści wynikające z członkostwa I Prefer.  Należy pamiętać, że podwyższenie standardu pokoju jest uzależnione od dostępności w momencie zameldowania się. W przypadku całkowitego obłożenia hotel nie może podwyższyć standardu pokoju i musi poinformować Członka, dlaczego nie jest to możliwe. Przez podwyższenie standardu pokoju rozumie się między innymi: wyższą kategorię pokoju, lepszy widok (pokój widokowy), poziom klubowy, wyższe piętro, tę samą kategorię pokoju, ale większą powierzchnię lub lepszy rozkład. Podwyższenie do pokoju tej samej kategorii, ale o większym metrażu lub lepszym rozkładzie. 

Nie we wszystkich Hotelach uczestniczących muszą być dostępne wszystkie korzyści. PH&R nie ponosi odpowiedzialności za zwroty ani szkody wynikające z niezapewnienia tych korzyści. 

KONTO CZŁONKOWSKIE 

Członkowie I Prefer mogą przeglądać dane swojego konta i aktualne Punkty I Prefer, poprzednią aktywność oraz aktualizować swoje dane osobowe i preferencje komunikacyjne, logując się na swoje konto w witrynie IPrefer.com. Członkowie I Prefer będą musieli podać swój Numer Członka I Prefer lub adres e-mail i hasło, aby uzyskać dostęp do tych informacji online. Zgadzasz się na podanie dokładnych informacji i niezwłoczne przekazywanie wszelkich zmian swoich danych kontaktowych, jak opisano poniżej. Członek I Prefer odpowiada za powiadomienie PH&R o każdej zmianie adresu pocztowego, adresu e-mail lub nazwiska. Zmiany nazwiska muszą być poparte dokumentacją prawną, na przykład aktem małżeństwa, prawem jazdy lub dokumentem sądowym. 

Członkowie I Prefer będą mieli przypisany Numer Członka I Prefer, a Członek samodzielnie przypisze sobie własne hasło do konta. Członek I Prefer jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła, numeru członka i innych informacji o koncie. PH&R ma prawo działać zgodnie z instrukcjami otrzymanymi na podstawie Numeru lub konta Członka I Prefer. PH&R nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez stronę trzecią przy użyciu konta Członka I Preferlub Numeru Członka I Prefer. 

Członkowie I Prefer muszą podać swój Numer Członka I Prefer i zweryfikować dane osobowe przed otrzymaniem informacji o koncie. Informacje o koncie indywidualnym nie będą przekazywane nikomu innemu poza Członkiem I Prefer, którego nazwisko pojawia się na koncie, chyba że jest to wymagane w związku z dochodzeniem organów ścigania lub postępowaniem prawnym. 

Wszelkie błędy lub pominięcia w transakcjach zaksięgowanych na koncie Członka I Prefer muszą zostać zgłoszone w ciągu sześciu (6) miesięcy po dacie wymeldowania się przy użyciu funkcji „Zażądaj punktów” w witrynie IPrefer.com i zgodnie z instrukcjami, pamiętając między innymi o dołączeniu kopii elektronicznej ostatecznego rachunku hotelowego odzwierciedlającego opłaty, za które domagasz się punktów. Żądania punktów nie będą przyjmowane do momentu dołączenia hotelowego zestawienia opłat. Niedostarczenie odpowiednich i niezmienionych informacji lub dokumentacji może skutkować odmową przyznania Punktów I Prefer . W celu ochrony Członka I Prefer wszystkie pokwitowania i dokumentacja powinny zostać zachowane przez Członka I Prefer do momentu poprawnego przypisania Punktów I Prefer do konta Członka I Prefer. 

Jeśli PH&R w niewłaściwy sposób odmówi Członkowi I Prefer naliczenia Punktów I Preferlub zapewnienia korzyści, odpowiedzialność PH&R będzie ograniczona do równowartości sumy naliczenia Punktów I Prefer lub korzyści. 

PH&R ma prawo do skorygowania błędnie przyznanych Punktów I Prefer. 

WARUNKI STAWEK DLA CZŁONKÓW I PREFER 

Stawki dla Członków I Prefer mają zastosowanie wyłącznie do obecnych Członków I Prefer. Stawki dla członków mogą być stosowane zależnie od ich dostępności w Hotelach uczestniczących i ośrodkach. Jeśli gość dokona rezerwacji za Stawkę dla Członka I Prefer , a nie jest członkiem I Prefer, zostanie automatycznie zarejestrowany w Programie I Prefer po potwierdzeniu swojej rezerwacji. Jeśli gość anuluje członkostwo I Prefer przed przyjazdem, hotele mają możliwość zmiany rezerwacji na najlepszą dostępną stawkę (ang. Best Available Rate, BAR). 

Członkowie I Prefer otrzymają zniżkę – od 3% opustu od najlepszej dostępnej stawki – w zależności od terminu rezerwacji, regionu lub kraju, dnia tygodnia i innych warunków określonych przez Hotele uczestniczące. Rzeczywista stawka promocyjna oznacza najlepszą dostępną stawkę hotelu (czyli stawkę elastyczną), czyli określony rodzaj stawki, który zmienia się w zależności od czasu zakupu, jest nieograniczony, niekwalifikowany i nie obejmuje stawek promocyjnych. Hotele uczestniczące mają możliwość stosowania tych stawek, ograniczając je tylko do określonych typów pokoi, dat lub okresów roku. Mogą one również podwyższać lub obniżać stawkę promocyjną, pod warunkiem, że będzie ona zapewniać co najmniej 3% opust w stosunku do BAR. Mogą obowiązywać opłaty za wcześniejszy wyjazd, depozyt i ograniczenia dotyczące anulacji rezerwacji, które są różne dla różnych hoteli. 

Obowiązywać będą określone warunki dotyczące rezerwacji, takie jak zasady anulacji, wcześniejszy wyjazd, wcześniejszy zakup i inne warunki płatności. 

O ile nie zaznaczono inaczej, podane ceny dotyczą pokoju za noc, jedno- lub dwuosobowego, w zależności od obłożenia, a nie obejmują podatków, opłat za obsługę, opłat dodatkowych ani opłat klimatycznych (jeśli dotyczy). Jeśli dokonuje się rezerwacji telefonicznie, należy zadzwonić pod numer +1 877 497 6976 lub przejrzeć wszystkie numery rezerwacji telefonicznej Programu I Prefer na świecie. Ta stawka nie może być łączona z innymi wybranymi promocjami, ofertami ani zniżkami i nie obowiązuje dla istniejących rezerwacji lub grup. Stawka jest nieprzenośna i nie może być wymieniana na gotówkę, ani wykorzystana podczas przyszłych pobytów. 

Członkostwo I Prefer, zarabianie punktów i wykorzystywanie punktów są uregulowane w Warunkach I Prefer . 

PRZENOSZENIE PRAW 

Prawa i obowiązki PH&R w ramach Programu mogą być w dowolnym momencie przypisane lub przeniesione przez PH&R na dowolny inny podmiot, stowarzyszony lub niestowarzyszony, a za wykonanie tych działań odpowiada ten podmiot. 

 

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, BŁĘDY LUB ZANIECHANIA 

PH&R nie ponosi odpowiedzialności za: (a) jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich (łącznie z Hotelami uczestniczącymi) ani (b) jakiekolwiek błędy opublikowane w związku z Programem – łącznie z wszelkimi błędami w wycenie lub typografii, błędami w opisie, błędami dotyczącymi Hoteli uczestniczących i błędami w przypisywaniu lub potrącaniu Punktów I Prefer . PH&R zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów bez powiadomienia. 

INTERPRETACJA WARUNKÓW PROGRAMU 

Wszelkie interpretacje niniejszych Warunków Programu będą dokonywane według wyłącznego uznania PH&R, a decyzje PH&R będą ostateczne. 

ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ 

Zrzeczenie się przez PH&R roszczeń z tytułu jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków Programu przez Członka I Prefer nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń wynikających z jakiegokolwiek innego wcześniejszego bądź późniejszego naruszenia niniejszych Warunków Programu. Zaniechanie przez PH&R wymagania od Członka I Prefer ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków Programu nie będzie uważane za zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub środków zaradczych, które PH&R może mieć wobec tego lub jakiegokolwiek innego Członka I Prefer. PH&R może zezwolić na odstępstwo od niniejszych Warunków Programu według własnego uznania. 

WYŁĄCZENIE/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA ZROZUMIENIE I ZGADZA SIĘ, ŻE: 

KORZYSTA Z PROGRAMU WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A PROGRAM JEST ZAPEWNIANY W STANIE „W JAKIM JEST” I W MIARĘ „JAK JEST DOSTĘPNY”. O ILE WYRAŹNIE NIE ZAZNACZONO INACZEJ W WARUNKACH PROGRAMU, PH&R I INNE FIRMY STOWARZYSZONE, W TYM HOTELE UCZESTNICZĄCE ORAZ ODPOWIEDNI CZŁONKOWIE ICH WYŻSZEGO KIEROWNICTWA, DYREKTORZY, PRACOWNICY I INNI PRZEDSTAWICIELE (ŁĄCZNIE „PH&R I PODMIOTY STOWARZYSZONE”) JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 

O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W NINIEJSZYCH WARUNKACH PROGRAMU, PH&R I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ŻE (I) PROGRAM SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I POZBAWIONY BŁĘDÓW; (III) ŻE JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB INFORMACJI UZYSKANYCH W RAMACH PROGRAMU SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA; I (IV) ŻE WSZELKIE BŁĘDY ZOSTANĄ USUNIĘTE. WSZYSTKIE USŁUGI OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMU SĄ OBJĘTE WYŁĄCZNIE WSZELKIMI EWENTUALNYMI GWARANCJAMI ICH DOSTAWCÓW. W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, PH&R I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE ODNOSZĄCE SIĘ DO USŁUG WYSZCZEGÓLNIONYCH, ZAKUPIONYCH LUB PRZYZNANYCH W RAMACH PROGRAMU. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNEGO CHARAKTERU ZDANIA POPRZEDNIEGO, WYRAŹNIE WYŁĄCZAMY WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE USŁUGI, NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE, NADUŻYCIE I MODYFIKACJĘ USŁUGI ORAZ ZA NIEZGODNOŚĆ Z WARUNKAMI PROGRAMU. 

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH PH&R I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z, POWSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z LUB ODNOSZĄCE SIĘ DO KORZYSTANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PROGRAMU, ŁĄCZNIE Z WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (I) ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE, STRATĘ, OBRAŻENIE, USZKODZENIE, OPÓŹNIENIE, ANULOWANIE PODRÓŻY, WYPADEK, KOSZT LUB WYDATEK (ŁĄCZNIE Z HONORARIAMI ADWOKATÓW I KOSZTAMI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO); (II) ZA JAKIEKOLWIEK STRATY UBOCZNE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB UBOCZNE, A TAKŻE ODSZKODOWANIA SANKCYJNE BĄDŹ RETORSYJNE (ŁĄCZNIE Z UTRATĄ LUB NARUSZENIEM DOCHODÓW, ZYSKÓW, OSZCZĘDNOŚCI, WARTOŚCI FIRMY LUB DANYCH) (ŁĄCZNIE „STRATY LUB ODSZKODOWANIA” ) BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU, WARUNKÓW PROGRAMU LUB WITRYNY INTERNETOWEJ IPREFER.COM BĄDŹ Z NIMI ZWIĄZANE; (III) WSZELKIE NIEPOWODZENIE, OPÓŹNIENIE LUB DECYZJA PH&R I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ADMINISTROWANIU PROGRAMEM, ŁĄCZNIE Z AKCEPTACJĄ WNIOSKU CZŁONKA I PREFER, KORESPONDENCJĄ, WNIOSKAMI O WYKORZYSTANIE LUB PRZYZNANIE PUNKTÓW I PREFER BĄDŹ CERTYFIKATÓW NAGRÓD; (IV) WSZELKIE NIEAUTORYZOWANE WYKORZYSTANIE KONTA LUB NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA BĘDĄCE POZA NASZĄ UZASADNIONĄ KONTROLĄ; (V) WSZELKIE OFERTY, KOMUNIKATY, OŚWIADCZENIA LUB STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PROGRAMU, JAKIEGOKOLWIEK PARTNERA LUB HOTELU UCZESTNICZĄCEGO ALBO ICH USŁUG WYKONANYCH PRZEZ PH&R I PODMIOTY STOWARZYSZONE; (VI) WSZELKIE BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNE BĄDŹ NIEPRAWIDŁOWE INFORMACJE PUBLIKOWANE W ODNIESIENIU DO PROGRAMU, ŁĄCZNIE Z BŁĘDAMI W WYCENIE LUB TYPOGRAFICZNE, BŁĘDAMI W OPISIE, BŁĘDAMI DOTYCZĄCYMI HOTELI UCZESTNICZĄCYCH I BŁĘDAMI W PRZYPISYWANIU LUB POTRĄCANIU PUNKTÓW I PREFER; (VII) WSZELKA BŁĘDNA KOMUNIKACJA; (VIII) WYMIANA NA NAGRODY LUB WYKORZYSTANIE Z PUNKTÓW I PREFER; (IX) WSZELKIE DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA STRON TRZECICH; ORAZ (X) W KAŻDEJ INNEJ KWESTII ZWIĄZANEJ Z PROGRAMEM. 

JEST TO KOMPLEKSOWE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SZKÓD WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM WSZELKICH SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH I NASTĘPCZYCH (ŁĄCZNIE Z ODSZKODOWANIAMI Z TYTUŁU UTRATY DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH, KOSZTU ZAKUPU TOWARÓW ZASTĘPCZYCH, USŁUG LUB INFORMACJI, SPORAMI SĄDOWYMI ITP.), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA UMOWY BĄDŹ GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB Z INNEJ PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI DANA OSOBA POINFORMUJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM RELACJI HANDLOWYCH MIĘDZY PH&R A UŻYTKOWNIKIEM. USŁUGI OFEROWANE W RAMACH PROGRAMU NIE BĘDĄ ZAPEWNIANE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, WYŁĄCZNA I CAŁKOWITA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PH&R I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, A TAKŻE JEDYNE ZDOŚĆUCZYNIENIE UŻYTKOWNIKA ZA JAKĄKOLWIEK PRZYCZYNĘ LUB ROSZCZENIE BĘDZIE OGRANICZONE DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ MU W RAMACH PROGRAMU. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE JEŚLI NIE ZAPŁACI PH&R JAKICHKOLWIEK KWOT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE MU W RAMACH PROGRAMU PRZED DNIEM, W KTÓRYM WNOSI ROSZCZENIE, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM Z TYTUŁU WSZELKIEGO SPORU Z PH&R JEST PRZERWANIE KORZYSTANIA Z USŁUG I ANULOWANIE SWOJEGO KONTA. 

NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ BĄDŹ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKREŚLONE RODZAJE SZKÓD. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA. W TAKICH SYSTEMACH PRAWNYCH WYŁĄCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĄ OGRANICZONE DO PEŁNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO. 

ZNAK TOWAROWY 

PREFERRED HOTELS & RESORTS, PREFERRED RESIDENCES, I PREFER, HISTORIC HOTELS WORLDWIDE, PREFERRED GOLF CLUB są znakami towarowymi i usługowymi PREFERRED HOTEL GROUP, INC. 

PRAWO WŁAŚCIWE 

Niniejsze Warunki Programu podlegają ustawodawstwu USA i stanu Illinois nie powodując jakiejkolwiek kolizji prawa, która mogłaby wyniknąć z zastosowania przepisów z innego systemu prawnego. Strony uzgadniają, że wszelkie roszczenia lub spory między stronami, wynikające z niniejszych Warunków Programu lub odnoszące się do nich (w tym roszczenia z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności ścisłej, odpowiedzialności ustawowej lub inne roszczenia), które nie zostały rozstrzygnięte w ramach ustępu niniejszych Warunków Programu dotyczącego rozstrzyganiu sporów / arbitrażu muszą być rozstrzygnięte wyłącznie przez sąd właściwego systemu prawnego, federalnego lub stanowego, z siedzibą w Chicago w stanie Illinois, a nie jakikolwiek inny sąd. Każda ze stron zgadza się poddać jurysdykcji takich sądów i przyjąć ich wezwania. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW / ARBITRAŻ 

W przypadku sporów wynikających z Programu lub niniejszych Warunków Programu albo z nimi związanych użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na umożliwienie rozwiązania problemu lub sporu w pierwszej kolejności przez PH&R.  Obejmuje to najpierw przesłanie pisemnego opisu problemu użytkownika lub sporu na następujący adresu e-mail: IPrefer@PreferredHotels.com lub adres pocztowy: I Prefer Hotel Rewards, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive #1900, Chicago, IL 60606. 

Użytkownik zgadza się także podjąć w dobrej wierze negocjacje z PH&R odnoszące się do swojego problemu lub sporu. Powinno to doprowadzić do rozwiązania, ale jeśli z jakiegoś powodu problem lub spór nie zostanie rozwiązany w sposób zadowalający w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez PH&R dokonanego przez użytkownika opisu tego sporu, użytkownik zgadza się na zastosowanie dalszych, przedstawionych poniżej, postanowień dotyczących rozwiązywania sporów. 

Użytkownik zgadza się, że jedyne i wyłączne forum i zadośćuczynienie w przypadku wszelkich sporów i roszczeń, które nie mogą być rozwiązane w sposób nieformalny i które w jakikolwiek sposób wynikają z Programu lub niniejszych Warunków Programu albo się do nich odnoszą, będzie zapewnione przez ostateczny i wiążący arbitraż, z wyjątkiem zakresu, w którym użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył lub zagroził naruszeniem patentu PH&R lub patentu strony trzeciej, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, prywatności bądź prawa do komercyjnego wizerunku, w którym to przypadku użytkownik uznaje, że arbitraż nie może zapewnić odpowiedniego zadośćuczynienia zgodnie z prawem oraz że PH&R i/lub właściwa strona trzecia (strony trzecie) może/mogą się ubiegać o wydanie nakazu sądowego lub inne stosowne zadośćuczynienie. Obie strony uznają, że Program i Warunki Programu wpływają na międzystanową działalność handlową oraz że Federalna Ustawa Arbitrażowa i federalne prawo arbitrażowe mają zastosowanie do arbitrażu zgodnego z Warunkami Programu (niezależnie od innego wyboru prawa właściwego). 

Arbitraż na podstawie Warunków Programu będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. American Arbitration Association, AAA). W przypadku roszczeń poniżej 75 000 USD zastosowanie będą mieć procedury uzupełniające AAA dotyczące sporów konsumenckich; w przypadku roszczeń powyżej 75 000 USD zastosowanie będą mieć Zasady Arbitrażu Handlowego AAA. Z zasadami AAA można się zapoznać, odwiedzając witrynę www.adr.org lub dzwoniąc pod numer telefonu 1-800-778-7879. W przypadku roszczeń o łącznej wysokości poniżej 75 000 USD po złożeniu wniosku o arbitraż przez użytkownika uiścimy wszelkie opłaty z tytułu złożenia wniosku i czynności administracyjnych oraz opłacimy honorarium arbitra. W przypadku roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 75 000 USD, uiszczanie opłat za złożenie wniosku, opłat administracyjnych i honorarium arbitra będzie podlegać Zasadom Arbitrażu Handlowego AAA. Obie strony zgadzają się uiścić pokryć nasze pozostałe własne honoraria, koszty i wydatki, łącznie z wydatkami dotyczącymi adwokatów, ekspertów i świadków. Arbiter może indywidualnie przyznać zadośćuczynienie, które byłoby dostępne w sądzie, łącznie z zabezpieczeniem roszczeń w drodze nakazu lub wyrokiem deklaratywnym, obejmujące także honoraria adwokata. Ponadto, w przypadku roszczeń poniżej 75 000 USD, o których użytkownik powiadomił i które negocjował w dobrej wierze z PH&R zgodnie z powyższymi zasadami, przed wszczęciem arbitrażu, jeśli arbiter potwierdzi zasadność roszczeń użytkownika w trakcie arbitrażu, to użytkownik będzie mieć prawo do uzyskania zwrotu swoich wydatków na honorarium adwokata i innych kosztów w uzasadnionym wymiarze. Z wyjątkiem roszczeń uznanych za niepoważne, PH&R zgadza się nie ubiegać o przyznanie zwrotu kosztów honorariów adwokackich w ramach arbitrażu, nawet jeśli takie przyznanie jest w innych okolicznościach dostępne na mocy obowiązującego prawa. W ramach ograniczonego wyjątku od porozumienia o poddaniu się arbitrażowi, obie strony zgadzają się, że użytkownik może dochodzić swoich roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń, jeżeli roszczenia użytkownika będą się kwalifikować do rozpatrzenia przez taki sąd. 

UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO WYCOFANIA SIĘ Z POROZUMIENIA O PODDANIU SIĘ ARBITRAŻOWI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE SIĘ ZGADZAĆ NA TEN OBOWIĄZKOWY ZAPIS DOTYCZĄCY ARBITRAŻU W ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWEK INTERAKCJI ZE STRONĄ INTERNETOWĄ LUB USŁUGĄ, TO MOŻE, W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY TAKIEJ INTERAKCJI, WYCOFAĆ SIĘ Z TEJ CZĘŚCI POROZUMIENIA, DZWONIĄC POD NUMER (877) 467-6979 lub numery międzynarodowe wyszczególnione na https://www.IPrefer.com/contact-us ALBO WYSYŁAJĄC E-MAIL NA ADRES IPrefer@PreferredHotels.com. Wszelka rezygnacja otrzymana po upływie trzydziestu (30) dni nie będzie ważna i użytkownik będzie zobowiązany do dochodzenia roszczenia na drodze arbitrażu zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ŻADEN ARBITRAŻ ANI INNE ROSZCZENIE W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY NIE BĘDĄ ŁĄCZONE Z ŻADNYM INNYM ARBITRAŻEM ANI ROSZCZENIEM, W TYM JAKIMKOLWIEK ARBITRAŻEM LUB ROSZCZENIEM ZWIĄZANYM Z INNYM OBECNYM LUB BYŁYM UŻYTKOWNIKIEM STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG, A GRUPOWE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE NIE BĘDZIE DOZWOLONE. Jeśli ZRZECZENIE SIĘ POZWU GRUPOWEGO zostanie uznane za niewykonalne, każde powództwo grupowe wniesione przez domniemaną grupę może być rozpatrywane tylko w sądzie właściwej jurysdykcji, a nie w postępowaniu arbitrażowym. 

OBIE STRONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE JEŻELI JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE BĘDZIE ROZPATRZYWANE W RAMACH POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB SĄDOWEGO, UŻYTKOWNIK I PH&R ZRZEKNĄ SIĘ PRAWA DO POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB SPORU MIĘDZY STRONAMI. 

W żadnym przypadku jakiekolwiek roszczenie, środki lub postępowanie wszczęte przez użytkownika w jakikolwiek sposób związane z Programem lub niniejszymi Warunkami Programu nie zostaną wszczęte później niż jeden (1) rok po powstaniu przyczyny roszczenia. 

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 

Członkostwo w Programie oraz zarabianie i wykorzystywanie Punktów I Prefer podlegają wszystkim obowiązującym lokalnym przepisom i regulacjom. Członkostwo w Programie, korzyści wynikające z członkostwa, Punkty I Prefer i Certyfikaty nagród są oferowane w dobrej wierze; jednakże mogą one nie być dostępne, jeśli będą zabronione lub ograniczone przez prawo lub regulacje obowiązujące w USA lub w kraju zamieszkania Członka I Prefer. Wszelka część niniejszych Warunków Programu, która zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, będzie uważana za usuniętą z Warunków Programu w odnośnym systemie prawnym, bez naruszenia ważności pozostałych postanowień. 

ROZDZIELNOŚĆ; INTERPRETACJA 

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Programu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, ważność i wykonalność pozostałych postanowień nie zostanie naruszona. Termin „łącznie z” użyty w niniejszych Warunkach Programu będzie rozumiany tak, jakby następowały po nim słowa „i bez ograniczenia do”. 

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA 

Niniejsze Warunki Programu wraz z Polityką prywatności oraz innymi zasadami zawartymi w niniejszym dokumencie stanowią całkowite i jedyne porozumienie między PH&R i każdym użytkownikiem Programu w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, oświadczenia, gwarancje i uzgodnienia, pisemne bądź ustne, w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków Programu. 

POSTANOWIENIA RÓŻNE 

Użytkownik zgadza się, że niezależnie od jakiejkolwiek ustawy lub prawa stanowiącego inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z korzystania z Programu lub niniejszych Warunków Programu albo z nimi związane muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku od momentu powstania takiego roszczenia lub takiej podstawy powództwa albo zostaną na zawsze wykluczone. Postanowienia zawarte w punkcie „Wyłączenie/Ograniczenie odpowiedzialności” niniejszych Warunków Programu mają zapewnić korzyść PH&R i jej Podmiotom stowarzyszonym, a każda z tych osób lub podmiotów ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z tych postanowień i je egzekwować bezpośrednio przeciwko użytkownikowi we własnym imieniu. 

KONTAKT 

Wszelkie uwagi, pytania lub skargi dotyczące Programu lub Warunków Programu prosimy kierować, dzwoniąc po numery telefonu lub pisząc na adres e-mail podane w witrynie https://www.IPrefer.com/contact-us. Zajmiemy się każdą sprawą niezwłocznie i najlepiej jak potrafimy.