For personal assistance booking hotels from our collection around the world, please call 1-866-990-9491; for residences, please call 1-855-384-7242.

  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points for Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer
Instant perks with booking
Free WiFi
Room Upgrade
Early Check-In / Late Check-Out
Rewards Points for Free Nights
Members-Only Rates
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries
  • Free WiFi with I Prefer
  • Room Upgrade with I Prefer
  • Early Check-In and Late Check-Out with I Prefer
  • Points For Free Nights with I Prefer
  • Member-Only Rates with I Prefer

Free WiFi • Room Upgrade • Early Check-In/Late Check-Out • Points For Free Nights • Member-Only Rates

Check-In
Check-Out
Select Adults
Select Children
Close
Get instant benefits with I Prefer Hotel Rewards at more than 700 hotels in over 85 countries

I Prefer Program Terms and Conditions - čeština

Languages
 

Podívejte se na Zásady ochrany osobních údajů společnosti Preferred Hotels & Resorts.

Datum účinnosti: 16. března 2017

I PREFER PROGRAM ODMĚN HOTELŮ

Program I Prefer („Program“) je zákaznický věrnostní program, který nabízí společnost Preferred Hotels & Resorts („PH&R“), a který odměňuje členy programu I Prefer (jak je definováno níže), kteří se ubytují v Participujících hotelech (jak je definováno níže). Jakmile se zaregistrujete a stanete se členem programu I Prefer, budete oprávněni získávat body („Body I Prefer“) při platných pobytech nebo platných aktivitách v Participujících hotelech. Pak budete moci uplatnit body I Prefer na výhody nebo prémie, jako jsou Certifikáty odměn (jak je definováno níže).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účast v Programu je podmíněna těmito Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů Preferred Hotels & Resorts, které jsou zde zahrnuty (souhrně „Podmínky programu“). Je vaší povinností si přečíst a znát Podmínky programu.

Společnost PH&R může kdykoli bez předchozího upozornění změnit Podmínky programu podle svého vlastního uvážení, mimo jiné včetně změny způsobilosti k členství, změny výhod z členství, změny způsobu získávání bodů I Prefer a změny počtu bodů I Prefer potřebných k získání prémie. Jakékoli takové změny v Podmínkách programu budou uvedeny v Podmínkách programu na webových stránkách IPrefer.com a budou platné okamžitě, pokud není uvedeno jinak. Na webové stránce IPrefer.com zveřejníme výrazné oznámení, abychom vás informovali o jakýchkoli významných změnách Podmínek programu, a vyznačíme v horní části Podmínek programu nebo v Zásadách ochrany osobních údajů, kdy byly naposledy aktualizovány.

PH&R může ukončit Program kdykoliv s upozorněním nebo bez něj. Proces ukončení bude oznámen v době ukončení.

Členství v programu, získávání bodů I Prefer a uplatnění bodů I Prefer je neplatné, pokud to je zakázáno zákonem, a podléhá platným nařízením vlády.

Přijetí prémií včetně Certifikátů odměn nebo uplatnění bodů I Prefer může podléhat daňové povinnosti. Jakákoli daňová povinnost, včetně zveřejnění, s ohledem na obdržení prémií, včetně Certifikátů odměn nebo použití bodů I Prefer , je výhradně na vaší odpovědnosti. PH&R neodpovídá za žádnou daňovou povinnost, clo nebo jiné poplatky v souvislosti s vydáváním prémií včetně Certifikátů odměn. Pokud jde o možné daňové důsledky, měli byste se obrátit na svého daňového poradce.

 

REGISTRACE ČLENSTVÍ

Můžete požádat o členství v Programu („členství I Prefer “) vyplněním žádosti na webové stránce IPrefer.com, zavoláním na číslo (877) 497-6976 nebo na mezinárodní čísla uvedená na adrese https://www.IPrefer.com/contact-us nebo v Participujícím hotelu a dodržením příslušných pokynů pro podání žádosti. Chcete-li být členem I Prefer , musíte mít v době registrace platnou e-mailovou adresu. Každá e-mailová adresa může být použita pouze pro jednoho člena I Prefer. Ke členství I Prefer je také třeba mít nejméně 18 let věku nebo věk plnoletosti, podle toho, který věk je starší. Společnosti, sdružení nebo skupiny nemohou být členy Programu. Jakmile bude vaše členství I Prefer  akceptováno, obdržíte virtuální členskou kartu s vaším členským číslem I Prefer („členské číslo I Prefer “). PH&R může odmítnout členství v Programu u kterékoli žádosti, a to na základě vlastního uvážení a bez písemného oznámení.

Do Programu se můžete přihlásit pouze za sebe a můžete udržovat pouze jeden členský účet. Pouze vy můžete získávat nebo uplatňovat body I Prefer spojené s vaším členským číslem I Prefer. S výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách programu jsou členství a jeho výhody, jak jsou definovány níže, nepřenosné a nesmějí být zapůjčeny ani prodány jiné osobě.

PH&R může bez předchozího upozornění kdykoli ukončit členský účet I Prefer na základě vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu, kterým může například být: (a) porušení Podmínek programu; b) zkreslení informací nebo zneužití Programu; c) důkaz o podvodu, zneužití nebo podezřelé činnosti; (d) porušení jakéhokoli celostátního zákona nebo místního předpisu nebo vyhlášky v souvislosti s využíváním výhod programu; e) nezaplacení hotelových poplatků; (f) vedení více než jednoho aktivního účtu na jednoho člena I Prefer nebo (g) přijetí jakýchkoli opatření, která jsou v neprospěch Programu nebo kteréhokoliv z jeho Participujících hotelů, jak může být určeno společností PH&R podle jejího vlastního uvážení.

Své členství I Prefer můžete kdykoliv ukončit odesláním dopisu na adresu I Prefer, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive # 1900, Chicago, IL 60606, nebo e-mailu na adresu IPrefer@PreferredHotels.com, kde uvedete přání ukončit členství, své jméno, e-mailovou adresu a členské číslo I Prefer. Váš členský účet bude ukončen dnem, kdy PH&R obdrží vaši korespondenci.

Jestliže členství v programu I Prefer ukončíte vy nebo PH&R, všechny body I Prefer na vašem účtu a vaše výhody členství propadnou ihned po ukončení. Pokud se k členství znovu přihlásíte později, neobnoví se vám žádné body I Prefer ani předchozí výhody členství, které propadly z vašeho předchozího členského účtu.

Body I Prefer nesmí být uplatněny, pokud se člen I Prefer stane neaktivním, přičemž v takovém případě budou body I Prefer na účtu člena I Prefer  zrušeny. Člen I Prefer se považuje za „neaktivního“, jestliže během období 24 měsíců: (a) člen I Prefer se neubytoval v žádném Participujícím hotelu; (b) člen I Prefer nezískal, nepřijal, ani nevyužil žádné body I Prefer; nebo (c) člen I Prefer nevyužil žádné Certifikáty odměn získané prostřednictvím Programu.

PARTICIPUJÍCÍ HOTELY

Výhody členství, body I Prefer a Certifikáty odměn jsou poskytovány pouze hotely, které se aktivně účastní programu v době registrace v hotelu. („Participující hotely“). Seznam participujících hotelů je na adrese www.IPrefer.com. PH&R neodpovídá za vystoupení hotelů z Programu.

Pokud hotel ukončí svůj status Participujícího hotelu poté, co provedete rezervaci, ale před registrací v hotelu, v tomto hotelu již nebudou platné Certifikáty odměn, a to ani v případě, že byla rezervace provedena před datem ukončení hotelu.

ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ I PREFER

Body I Prefer lze získat za pobyt v hotelu, který je na seznamu Participujících hotelů na adrese www.IPrefer.com. Tento seznam může společnost PH&R kdykoliv aktualizovat podle vlastního uvážení.

K získání bodů I Prefer si musí člen I Prefer rezervovat pobyt prostřednictvím jednoho z následujících způsobilých rezervačních kanálů s využitím členského čísla I Prefer. „Pobyt“ je jedna noc nebo celkový počet po sobě následujících nocí ve stejném hotelu. Způsobilé rezervace musí obsahovat členské číslo I Prefer platné při rezervaci nebo musí být číslo přidáno k rezervaci během registrace v hotelu nebo před ní. Pokud ne, rezervace nebude způsobilá k získávání bodů I Prefer. Body I Prefer nebudou získány za rezervace provedené před tím, než člen I Prefer obdrží členské číslo I Prefer. Body I Prefer budou připsány pouze členskému číslu I Prefer  poskytnutému v době rezervace. S každou rezervací může být spojeno pouze jedno členské číslo I Prefer. Pouze ceny rezervované u Participujících hotelů přes „způsobilé rezervační kanály“ popsané níže jsou způsobilé k získání bodů I Prefer . Některé ceny a/nebo rezervace, jako jsou například za bezplatné nebo výměnné pobyty, ceny pro zaměstnance/pracovníky v odvětví/letecké posádky, skupinové ceny, ceny pro velkoobchodní/cestovní operátory, rezervace zaplacené velkoobchodními poukázkami nebo poukázkami leteckých společností, a zrušené/neodvolané rezervace, nemusí být způsobilé k získávání bodů I Prefer. Kromě toho mohou Participující hotely také vyloučit určité ceny ze získávání bodů I Prefer (např. firmami vyjednané ceny).

Člen I Prefer obdrží body I Prefer za kvalifikační rezervaci pouze poté, co člen I Prefer dokončí svůj pobyt, odhlásí se a zaplatí v plné výši za pobyt. Člen I Prefer musí mít v době odhlášení aktivní členství. Pobyty, které jsou plně nebo částečně zaplaceny Certifikáty odměn I Prefer, jsou platné k získání bodů I Prefer. Nenastoupené a zrušené pobyty nejsou platné, i když jsou plně zaplaceny. Body I Prefer budou k dispozici během sedmi (7) dnů od odjezdu.

Body I Prefer jsou vypočteny na základě Výnosu z rezervace a výpočet nezahrnuje daně, poplatky za služby, poplatky za resort nebo spropitné („Výnos z rezervace“). Participující hotely se však mohou podle vlastního uvážení rozhodnout udělovat body I Prefer za poplatky jiné než za pokoje, včetně za potraviny a nápoje, lázně, parkoviště, obchodní centrum, nákupy v obchodě se suvenýry, telekomunikace, čistírnu a prádelnu, fitness centrum, filmy nebo hry na pokoji, spropitné, poplatky za nenastoupení a storno poplatky. Kromě toho se mohou Participující hotely podle svého vlastního uvážení rozhodnout, že kromě bodů I Prefer  budou přidělovat letecké míle. PH&R a Participující hotely mohou příležitostně nabídnout další možnosti, jak získat body I Prefer, například prostřednictvím propagačních pobídek a dalších nákupních možností. Tyto nabídky mohou být dočasné a mohou být kdykoli ukončeny v rámci vlastního uvážení společnosti PH&R nebo participujícího hotelu. Takové nabídky jsou neplatné, pokud to zakazuje zákon.

Hotelové pobyty placené v jiné než americké měně budou přepočteny kurzem určeným společností PH&R. Může se jednat o směnný kurz používaný Participujícím hotelem při registraci v hotelu, při odhlášení nebo jiný kurz vybraný PH&R.

Níže jsou popsány způsobilé rezervační kanály a cena, za kterou budou při způsobilé rezervaci přibývat body I Prefer.

Způsobilý rezervační kanál

Body I Prefer udělené za každý 1 $ (USD) zaplacený při odhlášení z hotelu za Výnos z rezervace

IPrefer.com, PreferredHotels.com, PreferredGolf.com

10

Call centra společnosti Preferred Hotels & Resorts

10

Rezervace cestovních kanceláří (kromě cestovních kanceláří on-line, mimo jiné Travelocity, Orbitz, Expedia a Hotels.com)

10

Webová stránka hotelu

10

Přímé rezervace hotelu, např. telefonické rezervace

10

Pokud vám nebyly za váš pobyt body řádně připsány nebo se domníváte, že váš zůstatek bodů I Prefer je nepřesný, můžete požádat o úpravu ze strany PH&R do šesti (6) měsíců od data odhlášení pomocí funkce „Vyžádat body“ na stránkách IPrefer. com a postupovat podle pokynů, včetně připojení elektronické kopie konečného hotelového účtu uvádějícího poplatky, za které si body nárokujete. Žádosti o body nebudou přijaty, dokud nebude připojeno folio. Nedodání odpovídajících a nezměněných informací nebo dokumentace může mít za následek odmítnutí takovýchto bodů I Prefer. Kvůli vlastní ochraně by měl člen I Prefer uchovávat všechny účtenky a doklady, dokud nebudou body I Prefer řádně připsány na účet člena I Prefer.

Body I Prefer se udělují na základě údajů uvedených v rezervaci hosta v době registrace v hotelu. Změny v rezervaci při registraci v hotelu nebo po ní musí člen I Prefer nebo Participující hotel nahlásit společnosti PH&R do šesti (6) měsíců od odhlášení z příslušného pobytu, aby bylo možné zohlednit nové skutečnosti pro výpočet bodů I Prefer.

PH&R může kdykoli upravit zůstatek na členském účtu I Prefer podle vlastního uvážení.

Body I Prefer jsou měřítkem účasti člena I Prefer v programu a nemají žádnou nezávislou hodnotu. Nasbírané body I Prefer nepředstavují majetek člena I Prefer. Body I Prefer nelze vyměnit za hotovost nebo jinou formu kreditu. Používání slova „získat“ v marketingových materiálech a v těchto Podmínkách programu ve vztahu k bodům I Prefer znamená shromažďování bodů I Prefer jako známku účasti v programu a neznamená, že body I Prefer mají nějakou hodnotu. Body I Prefer jsou využitelné pouze na prémie, jak je zde stanoveno, a pouze v kombinaci s ostatními předpoklady pro využití, včetně aktivního účtu I Prefer. Body I Prefer jsou určeny pouze jako výhoda pro člena I Prefer a nejsou převoditelné na jinou osobu, s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách. Členové I Prefer mohou převést body I Prefer na jiného člena I Prefer zasláním žádosti o převod na adresu IPrefer@PreferredHotels.com. Žádost o převod by měla obsahovat číslo převádějícího člena I Prefer, členské číslo I Prefer přijímajícího člena I Prefer a počet bodů I Prefer, které chce převádějící člen I Prefer převést na přijímajícího člena I Prefer. V případě úmrtí člena I Prefer může  PH&R, podle svého vlastního uvážení, převést neuplatněné body I Prefer na jiného člena I Prefer, jakmile PH&R obdrží a zkontroluje veškeré požadované dokumenty a sdělení včetně úmrtního listu. Chcete-li požádat o převod bodů I Prefer v případě úmrtí, zašlete e-mail na adresu  IPrefer@PreferredHotels.com. Prodej nebo výměna bodů I Prefer  jsou zakázány. BodyI Prefer, které byly převedeny, prodány nebo přiděleny v souvislosti s prodejem nebo výměnou, mohou být zabaveny nebo zrušeny.

UPLATŇOVÁNÍ BODŮ I PREFER

Člen I Prefer může body I Prefer uplatnit při získání Certifikátů odměn, jak je uvedeno v aktuální tabulce odměn na adrese IPrefer.com (“Certifikáty odměn”). Členové I Prefer mohou uplatnit své body I Prefer po přihlášení ke svému účtu I Prefer na adrese IPrefer.com. Body I Prefer budou odečteny z účtu po dokončení transakce. Musíte mít pro transakci dostatečný počet bodů I Prefer na vašem účtu a váš účet I Prefer musí být aktivní, jak je popsáno v těchto Podmínkách programu.

Je výhradně odpovědností člena I Prefer, zda je informován o Programu a zda uplatňuje bodyI Prefer.

Všechny Certifikáty odměn podléhají určitým omezením například podle těchto Podmínek programu, Podmínek Certifikátů odměn a podle e-mailu o doručení objednávky Certifikát odměny.

Certifikáty odměn nesmí být prodávány, draženy, vyměňovány, zprostředkovávány nebo zakoupeny. Takto získaný Certifikát odměny bude považován za podvodně získaný a nebude platný. Certifikáty odměn budou neplatné, pokud budou okopírovány nebo upravovány.

Certifikáty odměn nebudou nahrazeny, znovu vydány nebo připsány, pokud budou ztraceny, odcizeny nebo jinak zničeny, pokud to neschválí PH&R podle vlastního uvážení. Žádosti je třeba zasílat na adresu IPrefer@PreferredHotels.com.

STUPNĚ A VÝHODY ČLENSTVÍ

Program nabízí dvě úrovně členství na základě počtu bodů I Prefer získaných členem.

Výhody

Běžný člen (0-49 999 bodů)

Elitní člen (50 000 a více bodů)

Získané body za platným způsobem utracený 1 $ (USD)

10

15

Lze uplatnit body za Certifikáty odměn platné pro bezplatné noclehy, stravování a lázeňské služby *

Lepší pokoj

Bezplatný internet

Prioritní předčasná registrace v hotelu, pozdní odhlášení **

Dárek na uvítanou

 

*Liší se podle hotelu
**Na základě dostupnosti při registraci v hotelu

 

       

Běžný člen

Status běžného člena bude udělen všem členům I Prefer, jakmile PH&R přijme jejich členství.

Elitní člen

Stav elitního člena bude udělen všem členům, kteří získají 50 000 nebo více bodů I Prefer v průběhu roku, který začíná dnem přijetí do Programu a znovu začíná v den každého výročí přijetí člena I Prefer do Programu. Elitní členství bude uděleno, jakmile člen získá 50 000 bodů I Prefer a bude pokračovat po celý následující rok členství v Programu. Elitní členství skončí na konci příštího roku členství v Programu. Pokud člen I Prefer nezískal během daného obdoí dost bodů I Prefer pro status elitního člena, obdrží jeden rok členství v programu se statusem běžného člena.

Společnost PH&R vynaloží maximální úsilí na to, aby členům I Prefer poskytla výhody členství I Prefer. Upozorňujeme, že lepší pokoj je poskytován v závislosti na dostupnosti v době registrace v hotelu. Pokud je hotel plně obsazený, nemůže lepší pokoj poskytnout a musí informovat člena o důvodech neposkytnutí. Poskytnutí lepšího pokoje je definováno například jako: vyšší kategorie pokoje, lepší výhled (např. výhled na oceán), „klubová úroveň“, vyšší patro, stejná kategorie pokoje, ale větší podlahová plocha nebo lepší uspořádání. Poskytnutí pokoje stejné kategorie, ale s větší podlahovou plochou nebo lepším uspořádáním.

Ne všechny výhody mohou být dostupné ve všech Participujících hotelech. PH&R neodpovídá za refundace ani za následné škody vzniklé neposkytnutím těchto výhod.

ČLENSKÝ ÚČET

Členové I Prefer si mohou prohlížet údaje o svém účtu, aktuální stav bodů I Prefer a předchozí aktivitu a aktualizovat své osobní informace a předvolby komunikace tak, že se přihlásí na svůj účet na adrese IPrefer.com. Členové I Prefer budou muset kvůli  přístupu k těmto informacím online poskytnout své členské číslo I Prefer nebo e-mailovou adresu a heslo. Souhlasíte s tím, že poskytnete přesné informace a neprodleně sdělíte jakékoli změny svých kontaktních údajů, jak je popsáno níže. Člen I Prefer je zodpovědný za oznamování společnosti PH&R jakékoli změny poštovní adresy, e-mailové adresy nebo jména. Změny jména musejí být doloženy právní dokumentací, např. oddacím listem, řidičským průkazem nebo dokumentem o soudním rozhodnutí.

Členové I Prefer budou mít přidělené členské číslo I Prefer, každý člen k účtu přiřadí své vlastní heslo. Člen I Prefer je zodpovědný za zachování svého hesla, čísla členství a dalších informací o účtu v tajnosti. PH&R je oprávněna jednat na základě instrukcí přijatých pod členským číslem nebo účtem I Prefer. PH&R neodpovídá za žádné kroky třetí strany provedené s použitím účtu člena I Prefer nebo členského čísla I Prefer. 

Členové I Prefer musí před obdržením jakýchkoli informací o účtu poskytnout své členské číslo I Prefer a ověřit osobní údaje. Informace o individuálním účtu nebudou poskytnuty nikomu jinému než členu I Prefer, jehož jméno je uvedeno na účtu, pokud to není vyžadováno v souvislosti s vyšetřováním při prosazování práva nebo soudním řízením.

Jakékoliv chyby nebo opomenutí transakcí zasílaných na účet člena I Prefer musí být nahlášeny do šesti (6) měsíců od data odhlášení z hotelu pomocí funkce „Vyžádat body“ na adrese IPrefer. com podle pokynů, včetně připojení elektronické kopie konečného hotelového účtu uvádějícího poplatky, za které si body nárokujete. Žádosti o body nebudou přijaty, dokud nebude připojeno folio. Nedodání adekvátních a nezměněných informací nebo dokumentace může mít za následek odmítnutí takových bodů I Prefer. Aby se člen I Prefer ochránil, měl by člen I Prefer uchovávat všechny účtenky a doklady, dokud nebudou body I Prefer řádně připsány na účet člena I Prefer.

Pokud PH&R členovi I Prefer neoprávněně popírá přírůstek bodů I Prefer nebo výhody, bude odpovědnost PH&R omezena na ekvivalent tohoto přírůstku bodů I Prefer nebo výhod.

PH&R má právo na opravu jakýchkoli bodů I Prefer, které byly připsány omylem.

PODMÍNKY ČLENSKÝCH SAZEB I PREFER

Členské ceny I Prefer platí pouze pro aktuální členy I Prefer. Členské ceny závisí na dostupnosti v participujících hotelech a resortech. Pokud host zarezervuje členskou cenu I Prefer a není členem I Prefer, bude automaticky zapsán do programu I Prefer po potvrzení rezervace. Pokud host zruší své členství I Prefer před příjezdem, hotely mají možnost změnit rezervaci na nejlepší dostupnou cenu („BAR“).

Členové I Prefer obdrží slevu – od 3 % z nejlepší dostupné ceny – v závislosti na období rezervace, regionu nebo zemi, dni v týdnu a dalších okolnostech určených participujícími hotely. Skutečná diskontní cena se vztahuje na hotelovou cenu nejlepší dostupnou (tzv. Flexibilní), což je specifický typ ceny, která se mění v závislosti na době nákupu, je neomezená, nekvalifikovaná a vylučuje diskontní ceny. Participující hotely mají možnost tyto ceny využít a omezit je pouze na určité typy pokojů, data nebo sezónní období. Mohou také změnit slevu ceny nahoru nebo dolů, pokud je minimálně 3 % z ceny BAR. V závislosti na hotelu se mohou platit poplatky za předčasný odjezd, zálohy a storna.

Budou platit zde uvedené podmínky týkající se rezervací, jako jsou podmínky pro storno, předčasný odjezd, platbu předem a další platební podmínky.

Pokud není uvedeno jinak, uvedené ceny jsou za pokoj za noc, a to na základě obsazenosti jednolůžkových/dvoulůžkových pokojů a nezahrnují daně, spropitné, vedlejší poplatky a poplatky za resort (pokud existují). Pokud rezervaci provádíte telefonicky, volejte na číslo +1 877 497 6976 nebo se podívejte na všechna rezervační čísla programu I Prefer  ve světě. Tato cena nesmí být kombinována s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny. Cena není přenosná nebo vyměnitelná za hotovost a nemůže být použita během budoucích pobytů.

Členství, získávání bodů a uplatňování bodů I Prefer podléhají obchodním podmínkámI Prefer.

PŘEVOD PRÁV

Práva a povinnosti PH&R v rámci Programu mohou být PH&R kdykoli přiděleny nebo převedeny na jakékoli jiné spřízněné nebo nesouvisející subjekty, přičemž za funkčnost odpovídá takový subjekt.

NENESE ODPOVĚDNOST ZA JEDNÁNÍ, CHYBY NEBO OPOMENUTÍ

PH&R neodpovídá za: (a) jakékoli jednání nebo opomenutí třetích stran (včetně, ale nejen, Participujících hotelů) nebo (b) chyby zveřejněné v souvislosti s Programem, včetně, bez omezení, jakýchkoli cenových nebo typografických chyb, chyb v popisech, chyb týkajících se Participujících hotelů a chyb při připsání nebo zaúčtování bodů I Prefer. PH&R si vyhrazuje právo na opravu chyb bez předchozího upozornění.

INTERPRETACE PODMÍNEK PROGRAMU

Všechny interpretace těchto Podmínek programu budou podle výhradního uvážení PH&R a rozhodnutí PH&R budou konečná.

VZDÁNÍ SE NÁROKU

Vzdání se nároku ze strany PH&R v případě jakéhokoli porušení těchto Programových podmínek ze strany člena I Prefer nepředstavuje vzdání se nároku pro případ jakéhokoli jiného předchozího nebo následného porušení těchto Programových podmínek. Netrvání společnosti PH&R na přísném dodržování těchto Programových podmínek kterýmkoli členem  I Prefer nebude považována za vzdání se jakýchkoli práv nebo opravných prostředků, které může mít PH&R proti tomuto či jinému členu I Prefer. PH&R se může zříci dodržování těchto Programových podmínek podle svého vlastního uvážení.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE, ŽE:

VAŠE UŽÍVÁNÍ TOHOTO PROGRAMU JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO, ŽE PROGRAM JE POSKYTOVÁN NA BÁZI „JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. POKUD NENÍ V PODMÍNKÁCH PROGRAMU VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, PH&R A DALŠÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, VČETNĚ PARTICIPUJÍCÍCH HOTELŮ A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ (SPOLEČNĚ, “PH&R A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ STRANY”) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

POKUD NENÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH PROGRAMU VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, PH&R A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ STRANY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (I) PROGRAM SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY; (II) PROGRAM BUDE NEPŘETRŽITÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ NEBO BEZ CHYB; III) KVALITA JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ; A (IV) JAKÉKOLI CHYBY BUDOU OPRAVENY. VEŠKERÉ SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU PODLÉHAJÍ POUZE PŘÍPADNÝM PLATNÝM ZÁRUKÁM PŘÍSLUŠNÝCH POSKYTOVATELŮ. V PLNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE SPOLEČNOST PH&R A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ STRANY ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, POKUD JDE O SLUŽBY UVEDENÉ, ZAKOUPENÉ NEBO POSKYTNUTÉ PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU. BEZ OMEZENÍ OBECNOSTI VÝŠE UVEDENÉHO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁME VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA SELHÁNÍ SLUŽBY, NESPRÁVNÉ POUŽITÍ SLUŽBY, ZNEUŽITÍ SLUŽBY, ZMĚNU SLUŽBY A NEDODRŽENÍ PODMÍNEK PROGRAMU.

SPOLEČNOST PH&R A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ STRANY NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT PROGRAM, VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI (I) ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ZTRÁTY, ZRANĚNÍ, POŠKOZENÍ, ZPOŽDĚNÍ, ZRUŠENÍ CESTY, NEHODY, NÁKLADY NEBO VÝDAJE (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, POPLATKŮ ZA ADVOKÁTA A NÁKLADŮ NA SOUDNÍ ŽALOBU); (II) ZA PŘÍPADNÉ NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ PŘÍJMŮ, ZISKŮ, ÚSPOR, DOBRÉ POVĚSTI NEBO DAT) (SOUHRNNĚ „ZTRÁTY NEBO ŠKODY“) PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMU NEBO SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM, PODMÍNKAMI PROGRAMU NEBO WEBOVOU STRÁNKOU IPREFER.COM; (III) ZA JAKÉKOLI SELHÁNÍ, ZPOŽDĚNÍ NEBO ROZHODNUTÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI PH&R A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH STRAN PŘI SPRÁVĚ PROGRAMU, VČETNĚ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O ČLENSTVÍ I PREFER, KORESPONDENCE, ŽÁDOSTÍ O ODKUP NEBO VYDÁVÁNÍ BODŮ NEBO CERTIFIKÁTŮ ODMĚN I PREFER; (IV) ZA JAKÉKOLI NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ VAŠEHO ÚČTU NEBO JAKÉKOLI PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI NAD RÁMEC NAŠÍ ROZUMNÉ KONTROLY; (V) ZA JAKOUKOLI NABÍDKU, PROHLÁŠENÍ, TVRZENÍ NEBO NÁROK TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU, JAKÉHOKOLI PARTNERA NEBO PARTICIPUJÍCÍHO HOTELU NEBO JEJICH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ PH&R A JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI STRANAMI; (VI) ZA JAKÉKOLI CHYBY NEBO NEPŘESNÉ NEBO NESPRÁVNÉ INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V SOUVISLOSTI S PROGRAMEM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI CENOVÝCH NEBO TYPOGRAFICKÝCH CHYB, CHYB V POPISU, CHYB TÝKAJÍCÍCH SE PARTICIPUJÍCÍCH HOTELŮ A CHYB V PŘIPSÁNÍ NEBO ZAÚČTOVÁNÍ BODŮ I PREFER; (VII) ZA JAKÉKOLI SELHÁNÍ KOMUNIKACE; (VIII) ZA UPLATNĚNÍ NEBO VYUŽITÍ BODŮ I PREFER; (IX) ZA JAKÉKOLI JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ TŘETÍCH STRAN; A (X) ZA JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU.

JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTOU ZISKU, ZTRÁTOU DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTOU POUŽITÍ, ZTRÁTOU DAT, NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, SLUŽBY NEBO INFORMACE, SOUDNÍ SPORY APOD.), AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JEDNOTLIVCI UPOZORNÍ NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI STANOVENÁ V TOMTO DOKUMENTU JSOU ZÁKLADNÍMI PRVKY ZÁKLADU DOHODY MEZI SPOLEČNOSTÍ PH&R A VÁMI. SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU BY BEZ TĚCHTO OMEZENÍ NEBYLY POSKYTNUTY. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ, VÝHRADNÍ A ÚPLNÁ MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI PH&R A PŘIDRUŽENÝCH STRAN Z JAKÉHOKOLI DŮVODU A VÁŠ JEDINÝ A VÝHRADNÍ PROSTŘEDEK NÁPRAVY JAKÉKOLI PŘÍČINY NEBO NÁROKU, JE OMEZEN NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA JAKOUKOLI SLUŽBU, KTERÁ VÁM BYLA POSKYTNUTA PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD JSTE NEZAPLATILI ŽÁDNÉ ČÁSTKY ZA JAKÉKOLI SLUŽBY, KTERÉ VÁM BYLY POSKYTNUTY PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU, PŘED DATEM, KDY POPRVÉ UPLATNÍTE JAKÝKOLI NÁROK, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY JAKÉHOKOLI SPORU S PH&R JE PŘESTAT POUŽÍVAT SLUŽBY A ZRUŠIT SVŮJ ÚČET.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ DRUHY ŠKOD. NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÝCH JURISDIKCÍCH JSOU VÝJIMKY A ODPOVĚDNOST OMEZENY V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

OCHRANNÁ ZNÁMKA

PREFERRED HOTELS & RESORTS, PREFERRED RESIDENCES, I PREFER, HISTORIC HOTELS WORLDWIDE, PREFERRED GOLF CLUB jsou ochranné známky a servisní známky společnosti PREFERRED HOTEL GROUP, INC.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky programu se řídí právními předpisy Spojených států amerických a státu Illinois, aniž by byly v rozporu se zásadami kolizních norem, které mohou poskytovat právní předpisy jiné jurisdikce. Smluvní strany souhlasí, že jakýkoli nárok nebo spor jedné strany vůči druhé straně vyplývající z těchto Podmínek programu nebo související s těmito Podmínkami programu (včetně nároků vyplývajících ze smlouvy, přečinu, striktní odpovědnosti, zákonné odpovědnosti nebo jiných nároků), který není vyřešen podle kapitoly Řešení sporů / arbitráž těchto Podmínek programu, musí být řešen výhradně soudem příslušné jurisdikce, federálním nebo státním, se sídlem v Chicagu, Illinois, a žádným jiným soudem. Každá ze stran souhlasí s tím, že se podrobí osobní jurisdikci těchto soudů a přijme od nich doručení soudních písemností.

ŘEŠENÍ SPORŮ / ARBITRÁŽ

V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z Programu nebo těchto Podmínek programu nebo souvisejících s nimi berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejprve dáte společnosti PH&R příležitost vyřešit váš problém nebo spor. To zahrnuje nejprve vaše zaslání písemného popisu problému nebo sporu na následující e-mailovou adresu: IPrefer@PreferredHotels.com nebo poštovní adresu: I Prefer Hotel Rewards, Preferred Hotels & Resorts, 311 South Wacker Drive #1900, Chicago, IL 60606.

Následně souhlasíte s jednáním s PH&R v dobré víře o vašem problému nebo sporu. To by mělo vést k vyřešení, ale pokud z nějakého důvodu váš problém nebo spor nebude vyřešen uspokojivě do šedesáti (60) dnů od obdržení písemného popisu společností PH&R, souhlasíte s níže uvedenými ustanoveními pro řešení sporů.

Souhlasíte s tím, že výlučný a výhradní tribunál pro nápravu jakýchkoli a všech sporů a nároků, které nelze vyřešit neformálně a které se nějakým způsobem vztahují k Programu nebo těmto Podmínkám programu nebo které z nich vyplývají, bude konečná a závazná arbitráž, a to s výjimkou v rozsahu, v jakém jste jakýmkoliv způsobem porušili nebo ohrozili porušením patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, práva na ochranu osobních údajů nebo propagační práva společnosti PH&R, a v takovém případě uznáváte, že arbitráž není vhodným prostředkem právní nápravy a že PH&R a/nebo příslušná třetí strana může žádat o soudní řízení nebo jiné příslušné řešení. Vy a my bereme na vědomí, že Program a Podmínky programu ovlivňují mezistátní obchod a že Federální arbitrážní zákon a federální arbitrážní právo se vztahují na arbitráže podle Podmínek programu (navzdory jakékoli jiné právní úpravě).

Arbitráž podle Programových podmínek bude prováděna Americkou arbitrážní asociací („AAA“). Pro nároky nižší než 75 000 USD se použijí doplňkové postupy AAA pro spory týkající se spotřebitelů; pro nároky přesahující 75 000 USD platí pravidla obchodní arbitráže AAA. Pravidla AAA jsou k dispozici na www.adr.org nebo na telefonním čísle 1-800-778-7879. Po vašem podání žádosti o arbitráž zaplatíme veškeré poplatky za podání, správu a arbitra u nároků, které jsou nižší než 75 000 USD. V případě nároků, jejichž celková výše přesahuje 75 000 USD, se úhrada poplatků za podání, správu a arbitra řídí pravidly obchodní arbitráže AAA. Vy i my souhlasíme s tím, že zaplatíme své vlastní další poplatky, náklady a výdaje, včetně nákladů na advokáty, experty a svědky. Arbitr může na individuálním základě udělit jakoukoli úlevu, která by byla k dispozici u soudu, včetně soudních nebo deklaratorních úlev a odměn advokátů. Kromě toho u nároků pod 75 000 USD, na které jste podali oznámení a jednali v dobré víře s PH&R, jak bylo požadováno výše před zahájením arbitráže, pokud arbitr zjistí, že jste stranou v jejíž prospěch se arbitráž rozhodne, budete mít nárok na vrácení přiměřené částky za poplatky a náklady advokátů. S výjimkou nároků, které se považují za neodůvodněné, se společnost PH&R zavazuje, že nebude požadovat přiznání odměn advokátů v arbitráži, a to ani v případě, že odměna je jinak dostupná podle platných právních předpisů. Jako omezená výjimka z dohody o arbitráži, vy a my souhlasíme s tím, že můžete uplatnit nároky u soudu pro drobné nároky, pokud vaše nároky splňují podmínky pro řízení u takového soudu.

MÁTE PRÁVO ODSTOUPIT OD TÉTO DOHODY O ARBITRÁŽI. POKUD NESOUHLASÍTE S TÍMTO POVINNÝM ROZHODNUTÍM ARBITRÁŽE S OHLEDEM NA JAKOUKOLI KONKRÉTNÍ INTERAKCI S WEBOVOU STRÁNKOU NEBO SLUŽBOU, MŮŽETE DO TŘICETI (30) DNŮ ODE DNE TAKOVÉ INTERAKCE TUTO ČÁST SMLOUVY ZRUŠIT BUĎ ZAVOLÁNÍM NA ČÍSLO (877) 467-6979 nebo na mezinárodní čísla uvedená na adrese https://www.IPrefer.com/contact-us NEBO ODESLÁNÍM E-MAILU NA ADRESU IPrefer@PreferredHotels.com. Jakékoli oznámení o odstoupení přijaté po uplynutí třiceti (30) dnů nebude platné a musíte uplatnit svůj nárok prostřednictvím arbitráže podle těchto Podmínek.

V plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy NESMÍ BÝT ŽÁDNÁ ARBITRÁŽ NEBO JINÁ POHLEDÁVKA PODLE TÉTO SMLOUVY SPOJENA S JAKOUKOLI JINOU ARBITRÁŽÍ NEBO POHLEDÁVKOU, VČETNĚ JAKÉKOLI ARBITRÁŽE NEBO NÁROKU ZAHRNUJÍCÍHO JAKÉHOKOLI JINÉHO SOUČASNÉHO NEBO DŘÍVĚJŠÍHO UŽIVATELE STRÁNEK NEBO SLUŽEB, A NEBUDE POVOLENO ŽÁDNÉ PROVEDENÍ SKUPINOVÉ ARBITRÁŽE. V případě, že se toto VZDÁNÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY považuje za nevymahatelné, pak může jakákoli domnělá skupinová žaloba probíhat pouze u soudu příslušné jurisdikce a nikoli formou arbitráže.

OBĚ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE NÁROK PROJEDNÁVÁN V ARBITRÁŽI NEBO U SOUDU, SE VY I SPOLEČNOST PH&R VZDÁVÁ JAKÉHOKOLI PRÁVA NA SOUDNÍ VYŠETŘOVÁNÍ ZAHRNUJÍCÍ JAKÉKOLI NÁROKY NEBO SPORY MEZI NÁMI.

V žádném případě nesmí být žádný váš nárok, žaloba nebo řízení v souvislosti s Programem nebo těmito Podmínkami programu v souvislosti s tímto Programem zahájeny déle než jeden (1) rok po vzniku žalobního důvodu.

PODŘÍZENÍ ZÁKONŮM

Členství v programu a získávání a uplatňování bodů I Prefer podléhají všem platným místním zákonům a nařízením. Členství v programu, členské výhody, body I Prefer a Certifikáty odměn jsou nabízeny v dobré víře; nesmí však být k dispozici, jsou-li zakázány nebo omezeny platnými zákony nebo předpisy v USA nebo v zemi trvalého bydliště člena I Prefer. Pokud je některá část těchto Podmínek programu považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato část považována za vymazanou z Podmínek programu v takové jurisdikci a zbývající ustanovení zůstanou v platnosti.

ODDĚLITELNOST; INTERPRETACE

Bude-li kterékoli ustanovení těchto Podmínek programu považováno za protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné soudem příslušné jurisdikce, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Při použití v těchto Podmínkách programu se termín „včetně“ považuje jako následovaný slovy „bez omezení“.

ÚPLNÁ SMLOUVA

Tyto Podmínky programu, včetně Zásad ochrany osobních údajů a dalších zásad obsažených v tomto dokumentu, představují úplnou a jedinou smlouvu mezi PH&R a každým uživatelem Programu s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují veškeré předchozí nebo současné smlouvy, prohlášení, záruky a dohody, písemné nebo ústní, s ohledem na předmět těchto Podmínek programu.

RŮZNÉ

Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli předpis nebo zákon, který stanoví jinak, musí být jakýkoli nárok nebo žalobní důvod vyplývající z užívání Programu nebo těchto Podmínek programu nebo související s jejich užíváním podán do jednoho (1) roku od vzniku takového nároku nebo důvodu, nebo bude navždy vyloučen. Ustanovení o „Omezení odpovědnosti“ vyplývající z těchto Podmínek programu jsou ve prospěch PH&R a jejích přidružených stran a každý z těchto jednotlivců nebo subjektů má právo uplatňovat a prosazovat tato ustanovení přímo vůči vám svým jménem.

KONTAKTY

Máte-li jakékoli připomínky, dotazy nebo stížnosti týkající se Programu nebo Podmínek programu, kontaktujte nás na telefonních číslech nebo e-mailové adrese uvedené na adrese https://www.IPrefer.com/contact-us. Veškeré podněty budeme řešit co nejdříve a nejlépe.